postheadericon Megállapodás a Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására

Facebook

Tiszapalkonya, Oszlár, Hejőkürt községek képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy 2013. január 1-től a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 84 § (1) bekezdésben meghatározott feladataik ellátására közös önkormányzati hivatalt hoznak létre. A megállapodást a képviselő-testületek közösen tartott ülésükön fogadják el.

 

1. A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése: Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal

A közös önkormányzati hivatal székhelye: 3587 Tiszapalkonya, Hősök tere 1.

2. A közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok: Tiszapalkonya, Oszlár, Hejőkürt önkormányzatai.

3. A közös önkormányzati hivatal költségvetését a képviselő-testületek együttes ülésükön tárgyalják meg, minden más döntés külön- külön tartott ülésen is meghozható.

4. A szerződő képviselő-testületek megállapodnak, hogy 2013. január 1. napjától a Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal Oszlár Községben a Petőfi út 11. sz. alatt állandó jelleggel Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal Oszlári Kirendeltsége elnevezéssel, valamint a Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal Hejőkürt Községben a Szent István út 62. sz. alatt állandó jelleggel Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal Hejőkürti Kirendeltsége elnevezéssel kirendeltségeket működtet a településeket érintő hatósági, önkormányzati és pénzügyek helyben történő intézése céljából.

5. A szerződő képviselő-testületek kijelentik továbbá, hogy az igazgatási munka ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják. 

6. A hivatal felépítése: 

         A közös önkormányzati hivatal összlétszáma: 10 fő 

         1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 8 fő közszolgálati tisztviselő.

         A közös önkormányzati hivatal szervezeti struktúrája:

 

 

6.1 Tiszapalkonyán, a székhelytelepülésen működő hivatal szervezete:

A jegyző a székhelytelepülésen tartózkodik, vezeti annak hivatalát. A székhelytelepülésen működő hivatal létszáma 4 fő + a jegyző.

(1 fő szociális ügyintéző, 1 fő adóügyi ügyintéző, 2 fő pénzügyi ügyintéző)

6.2 A közös önkormányzati hivatal kirendeltségei:

A kirendeltségeket a jegyző irányításával az aljegyző vezeti, az ehhez szükséges hatáskörök átadás – átvételével. 

Az oszlári kirendeltség létszáma 2 fő (1 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő pénzügyi ügyintéző)

A hejőkürti kirendeltség létszáma 2 fő (1 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő pénzügyi ügyintéző)

7. A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti. A jegyző kinevezéséhez és felmentéséhez Tiszapalkonya, Oszlár, Hejőkürt települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. 

A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a székhelytelepülés polgármestere gyakorolja A közös önkormányzati hivatal kirendeltségeit a jegyző irányításával az aljegyző vezeti, a megfelelő, szükséges hatáskörök átadás- átvételével.

A Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei a Mötv.) 83 § b) pontjának megfelelő alkalmazásával megállapodtak abban, hogy a megszűnő Tiszapalkonya-Oszlár Körjegyzőség körjegyzőjét- a körjegyző egyetértésével- a közös önkormányzati hivatal aljegyzőjeként foglalkoztatják tovább.

Ezt a megállapodást a 1. számú mellékletben foglalt jegyzőkönyv tartalmazza.

Ezáltal az aljegyző közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minősül. 

8. A jegyzőt az aljegyező helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. 

A jegyző gyakorolja az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat.

9. A jegyző a polgármesterek előzetes írásbeli egyetértésével nevezi ki, menti fel, állapítja meg bérüket, jutalmazza az aljegyzőt és a közös önkormányzati hivatal közszolgálati tisztviselőit. Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal Oszlári Kirendeltség dolgozói, valamint Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal Hejőkürti Kirendeltség dolgozói tekintetében a munkáltatói jogköröket a jegyző gyakorolja. 

 

Az egyetértés jogot aljegyző estében Oszlár és Hejőkürt polgármesterei egyhangú döntésükkel gyakorolják, kivéve a 8. pontban megfogalmazott megállapodás esetében.

A közszolgálati tisztviselőkkel kapcsolatos egyetértési jogot

- székhelytelepülésen dolgozó közszolgálati tisztviselők estében Tiszapalkonya polgármestere,

- Oszláron dolgozók közszolgálati tisztviselők esetében Oszlár polgármestere,

- Hejőkürtön dolgozó közszolgálati tisztviselők esetében Hejőkürt polgármestere gyakorolja.

 

10. A jegyző vagy megbízottjaként az aljegyző köteles mindegyik képviselő-testületi ülésen részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.

A jegyző és az aljegyző távolléte vagy akadályoztatása esetén a testületek ülésein való részvétel a munkaköri leírásokban rögzített helyettesítési rend szerint történik.

A jegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a közös önkormányzati hivatal munkájáról. 

11. A működés alapkérdései.

A közös önkormányzati hivatal munkarendje, ügyfélfogadási rendje:

Munkarend: 

Hétfőtől csütörtökig 7.30 – 16.00 óra, péntek 07.30 – 13.30 óra.

Ügyfélfogadási rend:

A közös önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője biztosítani köteles valamennyi településen az ügyfélfogadást az alábbiak szerint:

 

Tiszapalkonya településen hétfőn és szerdán 8.00-15.00 óráig

péntek  8.00-12.00 óráig

Oszlár településen kedd és csütörtök 8.00-15.00 óráig

péntek 8.00-12.00 óráig

Hejőkürt településen hétfőn és szerdán 8.00-15.00 óráig

péntek  8.00-12.00 óráig

 

12. A közös önkormányzati hivatal szervezetére, működésére vonatkozó szabályokat a jegyző készíti el, az a megállapodó felek – képviselő-testületi határozatában jóváhagyott – egyetértésével válik hatályossá.

13. A közös önkormányzati hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás településenként:

A Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának, működésének költségeihez Tiszapalkonya, Oszlár és Hejőkürt községek az alábbiak szerint járulnak hozzá.

A közös önkormányzati hivatal bevételeit a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott támogatás képezi. Ez a bevétel a Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal ezen megállapodásban szabályozott kiadásából levonásra kerül, így kapjuk a Közös Önkormányzati Hivatal hiányát. 

Közös Önkormányzati Hivatal kiadása: személyi juttatások, cafatéria, személyhez kötődő dologi kiadások. A közös önkormányzati hivatali feladatok ellátására használt ingatlanokat minden önkormányzat saját forrásból tartja fenn. 

 

A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz benyújtott T7655/454 sz. módosító javaslat alapján a 2.sz. mellékletben meghatározottak szerint osztoznak az önkormányzatok a hiányon. Amennyiben Hejőkürt kirendeltségben a szociális ügyintéző álláshely nem kerül betöltésre akkor Hejőkürt Önkormányzata az aljegyző béréhez 25 %-ban hozzájárul. A 2.sz. melléklet minden évben a költségvetési rendelet elfogadásakor aktualizálásra kerül, amit a képviselő testületeknek el kell fogadniuk. Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően a 2 sz. melléklet 30 napon belül felülvizsgálatra kerül, amennyiben a módosító javaslattól eltérő szabályozás kerül elfogadásra. 

Az önkormányzatonkénti hozzájárulások tervezett összegéről Tiszapalkonya Község Polgármestere legkésőbb a tárgyév január 20-ig tájékoztatja a közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő települések önkormányzatait, melyek ezzel kapcsolatos észrevételeiket legkésőbb tárgyév január 31-ig megteszik Tiszapalkonya Községi Önkormányzat felé.

A közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok vállalják, hogy a 2.sz. melléklet szerinti hozzájárulásaikat saját költségvetésükbe betervezik, valamint a közös hivatal költségvetésében elfogadott önkormányzati hozzájárulás összegének 1/12 részét minden hónap 3. napjáig átutalják átmenetileg Tiszapalkonya Községi Önkormányzat költségvetési számlájára. Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi nyilvántartásba vételét követően kerülhet sor az OTP Bank Nyrt.-nél számlanyitásra. Ezt követően az önkormányzatok a hozzájárulást erre a számlára kötelesek átutalni. 

Felek megállapodnak, hogy minden évben elszámolnak az előző évi hozzájárulásokkal a közös önkormányzati hivatal zárszámadásának elfogadásával. Felek kötelezik magukat, hogy ezen elszámolás alapján a pénzügyi rendezés a zárszámadás elfogadását követő 15 napon belül részükről megtörténik. 

A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén Tiszapalkonya Község Polgármestere a nem teljesítő önkormányzatot írásban felszólítja a 15 napon belüli teljesítésre, a felszólítás eredménytelensége esetén a felszólítási határidő lejárati napján jogosult inkasszó benyújtására a nem teljesítő önkormányzattal szemben.

Amennyiben az elszámolás alapján Tiszapalkonya Községi Önkormányzat részéről keletkezik fizetési kötelezettség a közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő más önkormányzat irányába, és az elszámolás alapján járó összeget Tiszapalkonya Községi Önkormányzat fent meghatározott határidőn belül nem utalja át az érintett Társuló község bankszámlájára, úgy az érintett önkormányzat polgármestere Tiszapalkonya Községi Önkormányzatot írásban felszólítja az összeg 15 napon belüli megfizetésére. A felszólítás eredménytelensége esetén a felszólítási határidő lejárati napján jogosult inkasszó benyújtására Tiszapalkonya Községi Önkormányzattal szemben.

14. A feladat ellátását szolgáló vagyon, ingatlanok használatba adása

A székhelyen és kirendeltségeken a közös önkormányzati hivatali feladatok ellátására használt ingatlanok, ingóságok a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzat tulajdonában maradnak, melyeket térítésmentesen a közös önkormányzati hivatal használatába adnak.  Az ingatlanok beruházási és felújítási kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik. A használatba adás ingyenes és a jelen megállapodás szerinti közös hivatali feladatellátás időtartamára szól. 

15. Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodhatnak meg. A közös önkormányzati hivatal létrehozása és maga a megállapodás tartalma, annak módosítása csak a Tiszapalkonya, Oszlár, Hejőkürt Önkormányzat képviselő-testületeinek egyhangú, át nem ruházható döntésén alapul.

15.1 A megállapodás módosítását kezdeményezheti a székhely önkormányzat, illetve bármely képviselő-testület a székhely önkormányzat írásbeli megkeresésével.

A székhely önkormányzat köteles a módosítási javaslatot 15 napon belül a résztvevő önkormányzatok felé továbbítani, amennyiben az jelen pontban foglaltaknak megfelel. A módosítási javaslat nem érintheti az 1.pontot.

A megállapodás módosításának minősül a csatlakozás, amelyre azonban a vonatkozó jogszabályok értelmében csak az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül van lehetőség. A csatlakozási kérelmeket érdemben meg kell tárgyalnia minden résztvevő képviselő-testületnek olyan időpontban, hogy az az esetleges csatlakozást a jogszabályi határidőben lehetővé tegye. Csatlakozásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha a jelen megállapodás emiatt szükséges módosítását valamennyi, a jelen megállapodást megkötő önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel elfogadta. 

A megállapodás módosításának minősülő felmondásra csak az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül van lehetőség. A felmondás egyoldalú írásbeli jognyilatkozat, melyhez nem szükséges a megállapodást megkötő többi önkormányzat hozzájárulása. A felmondás a döntésnek az érintett önkormányzatokkal történő közlést követő 15. napon hatályosul. A felmondásról szóló döntést legkésőbb az általános önkormányzati választások napját követő 30. napig kell közölni.

A döntés közlésének napja az a nap, melyen az összes érintett önkormányzattal írásban közölték azt.  Amennyiben az érintett önkormányzatokkal nem azonos napon közölték a döntést, a döntés közlésének napja az a nap, melyen az utolsó közlés megtörtént. 

15.2 A megállapodás megszüntetéséről közös megegyezéssel az érintett képviselő-testületek az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodhatnak meg. Az ennek kezdeményezéséről szóló határozatban foglaltakat a megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat kézhezvételét követő tizenöt napon belül meg kell, hogy tárgyalják. 

Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, úgy a felmondás szabályai szerint kell eljárnia a megállapodást megszüntetni kívánó önkormányzatoknak.

16. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA

A Hivatal működtetése során biztosítani kell az önkormányzati és

hivatali munka átláthatóságára, nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi

előírások betartását.

A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos

feladatok ellátásáról a jegyző gondoskodik a Hivatal Szervezeti és

Működési Szabályzatának függelékét képező, a közérdekű adatok közzétételi

kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzatban foglaltaknak

megfelelően.

A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körét nem érintő

képviselő-testületi döntések nyilvánosságának biztosítása a jegyző

feladata. A jegyző a határozatok nyilvánosságáról a nyilvános ülések

jegyzőkönyveinek elérhetővé tételével, a rendeletek nyilvánosságáról

kihirdetésükkel gondoskodik az egyes önkormányzatok szervezeti és működési

szabályzatainak előírásai szerint.

A közérdekű adatokon túli, nyilvánosságot igénylő, önkormányzati

közérdekű információk, közzétételek és hirdetmények nyilvánosságra

hozatalával kapcsolatos döntéshozók és felelősök az egyes polgármesterek.

Ezen információk nyilvánosságra hozatalának rendje főszabály szerint az

egyes önkormányzatok hirdetőtábláján való közzététel; az ezen felül

biztosított további közzétételi helyekről (pl. honlap, helyi sajtótermék,

egyéb hirdetőtáblák, stb.) az egyes önkormányzatok szervezeti és működési

szabályzatai rendelkeznek.

17. A képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal működése során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalás útján, egyeztetéssel kívánják rendezni, és bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag eredménytelensége esetén élnek.

18. Fenti szabályozás aláírását követően válik hatályossá, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

Tiszapalkonya, 2012. december 20.

 

Lasztóczi László Attila                     Tóth Zoltán                            Varga Gyula

   Tiszapalkonya                                   Oszlár                                     Hejőkürt

   polgármestere                           polgármestere                       polgármestere

 

Záradék: 

Jelen megállapodást

Tiszapalkonya Önkormányzat képviselő-testülete 76/2012. (XII.20.) számú határozatával, 

Oszlár Önkormányzat képviselő-testülete 85/2012. (XII.20.) számú határozatával, 

Hejőkürt Önkormányzat képviselő-testülete 39/2012. (XII.20.) számú határozatával elfogadta. 

 

A Megállapodást a képviselő testületi döntések értelmében ellenjegyzem:

 

Tiszapalkonya, 2012. december 20.

 

dr. Oravecz-Mihalik Tímea

    körjegyző